Ons aanbod

Wil je met de steun van het Participatiefonds starten, dan maken we een keuze uit de verschillende producten. Ze verschillen naargelang de behoeften van je zaak, de activiteit waarmee je wil starten en de doelgroep waartoe je behoort. Tijdens een eerste gesprek bespreken we samen de beste optie voor jouw onderneming.

 

1. PLAN JONGE ZELFSTANDIGEN PLUS

Doelgroep:

 • Je bent jonger dan 30 jaar.
 • Ook uitkeringsgerechtigde werklozen, niet- werkende werkzoekenden en de begunstigden van een leefloon komen in aanmerking.

Financiering:

Wij onderzoeken de haalbaarheid van uw project, maken voor jou het businessplan op en kunnen een aanvraag Startlening (zie punt 2) indienen bij het Participatiefonds Vlaanderen. Indien je niet over eigen middelen beschikt, kunnen we je ook daarbij begeleiden naar een oplossing.

Begeleiding:

In die voorbereidende fase word je door ons begeleid.

 

2. STARTLENING PLUS

Doelgroep:

 • Je bent nog niet zelfstandig of je bent hoogstens 4 jaar zelfstandig in hoofdberoep.
 • Ook als werkzoekende, werkloze of begunstigde van een leefloon kom je in aanmerking.
 • Je bent stagiair in het kader van het uitoefenen van een vrij beroep.
 • Je woont in het Vlaams Gewest of je zal er je maatschappelijke zetel vestigen.
 • Je wil enkel investeren in het Vlaams Gewest maar je hebt er geen maatschappelijke zetel of woonst.
 • Je hebt maximum € 50 miljoen omzet en stelt minder dan 250 voltijdse mensen tewerk.
 • Vzw's komen in aanmerking, mits de helft van de inkomsten uit economische activiteiten komen.

Financiering:

 • Maximum € 100.000
 • 1/4 eigen inbreng (mag ook geleend worden).
 • Rentevoet: 3,00% vast per jaar.
 • Achtergestelde lening
 • Looptijd 3 tot 10 jaar.
 • Vrijstelling van terugbetaling kapitaal gedurende het eerste jaar, met mogelijke verlening tot tweede jaar.
 • In bepaalde gevallen kan terugbetaling op drie maandelijkse basis.
 • Waarborgen worden per project geëvalueerd.
 • Cumuleerbaar met een KMO- financiering, tot maximum € 350 000

Begeleiding:

Accanto vzw heeft met een professioneel team met 10 jaar expertise in startersbegeleiding. U kan na goedkeuring van de lening op onze begeleiding beroep doen.

 

 3. KMO- CoFINANCIERING 

 Doelgroep

 • Natuurlijke personen, rechtspersonen en starters
 • Of je woont in het Vlaamse Gewest, of je maatschappelijke zetel ligt in het Vlaamse Gewest of je wil investeren in het Vlaamse Gewest.
 • Maximum € 50 miljoen jaaromzet en minder dan 250 werknemers voltijds tewerkgesteld.
 • Vzw's die minstens de helft van hun omzet uit economische activiteiten halen.

Financiering

 • Bank of investeringsfonds staan in voor minstens 20% van de financieringsbehoefte, Participatiefonds Vlaanderen voor maximum 50%.
 • Maximum € 350 000
 • 1/4 eigen inbreng, die minstens 10% van de globale investering moet bedragen.
 • win- winlening of achtergestelde leningen komen in aanmerking als eigen inbreng.
 • Looptijd: minimum 3 tot 10 jaar maximum.
 • Intrestvoet van het Participatiefonds Vlaanderen is de IRS- rentevoet (basisintrestvoet) voor de betrokken looptijd + 0.53% met een minimum van 3%. De intrestvoet wordt vastgesteld bij de opmaak van de akte en blijft vast voor de looptijd van de lening.
 • Vrijstelling terugbetaling kapitaal is mogelijk voor het eerste of tweede jaar.
 • Achtergestelde lening 
 • Waarborgen worden per project geëvalueerd.
 • KMO- financiëring is cumuleerbaar met Startlening Plus.

 

4. IMPULSEO

Doelgroep: Erkende huisartsen die starten of die zich vestigen binnen de 4 jaar na het bekomen van hun erkenning, of die minder dan 4 jaar teruggekeerd zijn uit een ontwikkelingsland.  Het RIZIV heeft de werking en het beheer van de financiële pakketten Impulseo I en Impulseo II toevertrouwd aan het Participatiefonds. Deze pakketten richten zich tot huisartsen.

Impulseo I

voorziet een financiering om:

 • Jonge huisartsen te helpen bij de installatie van hun individuele of groepspraktijk.
 • Huisartsen te stimuleren om zich te installeren in zones die een tekort aan huisartsen kennen.
Impulseo II

voorziet financiële ondersteuning voor een onthaal- en administratief bediende bij huisartsengroeperingen.

 

 • Ons aanbod

  Wil je met de steun van het Participatiefonds starten, dan moeten we een keuze maken uit de verschillende producten. Ze verschillen naargelang de behoeften van je zaak, de activiteit waarmee je wil starten en de doelgroep waartoe je behoort.

  Lees meer
 • Startinfo

  Om te starten met een zaak, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. We geven hier een opsomming, maar bekijken in het kennismakingsgesprek wat in jouw specifiek geval van toepassing is en wat niet.

  Lees meer
 • Startprocedure

  Hoe start je nu je eigen zaak? Voor elke ondernemer is dat een ander verhaal, voor elke onderneming is dat een andere procedure. Daarom zoeken wij als steunpunt voor jou de gepaste procedures en formaliteiten, die aansluiten bij jouw visie.

  Lees meer